תנאי מפרסם

התניות והתנאים שלהלן (“התניות והתנאים של המפרסם”) מסדירים את ההשמה וההעברה של הפרסום (“מודעות”) כפי שהדבר נקבע בהוראת הכניסה שנמסרה על ידי המפרסם. התניות והתנאים של המפרסם וכל הוראות כניסה או הוראות כניסה הקשורות לכך תיקראנה כאן “הסכם המפרסם”. ההסכם הזה נכרת על ידי ובין פורשופ אחזקות בע”מ (“פורשופ” או “החברה”) והחברה המצוינת בהוראת הכניסה בתור המפרסם (“המפרסם”).
1. חשבוניות. החשבוניות תישלחנה על ידי פורשופ כפי שנספח התשלומים של תכנית המדיה שלך מורה, או באופן אחר מעת לעת בהתאם להליכי החיוב הרגילים של פורשופ. החשבוניות תישלחנה בדואר אלקטרוני לפרטי הקשר של המפרסם עבור החיוב, לפי העניין, וכפי שיקבע בתכנית המדיה. אם פורשופ לא תשלח את החשבונית בזמן בשל כל סיבה שהיא, זה לא ישפיע על המחויבות של המפרסם לשלם עבור כל מודעה ששמו אותה בהתאם לתכנית המדיה.

2. תנאי התשלום. המפרסם ישלם את התשלומים דרך שירותי התשלום של PayPal, דרך כרטיס אשראי או דרך העברה בנקאית, אלא אם כן פורשופ מסכימה מפורשות אחרת בהוראת הכניסה. תשלום שלא יתבצע בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד התשלום יצבור ריבית בשיעור של 1.5% לחודש, ואם פחות מכך, אז לפי שיעור הריבית הגבוה ביותר המותר על פי חוק. המפרסם יישא בכל עלויות הגבייה, לרבות שכ”ט משפטי והוצאות משפטיות סבירות, אשר נצברו על ידי פורשופ. המפרסם ישלם את כל מיסי המכירה, מיסי השימוש, מיסי הבלו והמיסים האחרים המושתים על מי מהצדדים בקשר להסכם המפרסם, וזאת למעט מיסי ההכנסה.

3. האחריות לתשלום. במידה ויש סוכנות כלשהיא הרשומה בהוראת הכניסה, פורשופ יראה את הסוכנות ואת המפרסם כאחראים ביחד ולחוד לתשלומים. אם הסכומים אושרו עבור הסוכנות, אז הסוכנות מסכימה לנקוט בכל מאמץ סביר בכדי לגבות ולאשר את התשלום בעתו אצל המפרסם. על פי הבקשה של פורשופ, הסוכנות תדאג לספק אישור בכתב בדבר הקשר בין הסוכנות למפרסם. תשלום שכזה יכלול לדוגמה, את ההכרה של המפרסם בכך שהסוכנות היא הסוכן שלו, וכי היא מאושרת לפעול מטעמו בקשר להוראת הכניסה ולאשר את התניות והתנאים הללו של המפרסם.

4. העברת חומרי הפרסום. המפרסם יעביר על חשבונו הבלעדי, וכן ייצור ויעביר את כל חומרי הפרסום הנדרשים עבור כל מודעה (“חומרי הפרסום”) לפי הפרטים הטכניים שסופקו על ידי פורשופ. אם חומרי הפרסום המועברים לא עומדים בפירוטים הטכניים של פורשופ או לא מגיעים בזמן שהינו מספיק בכדי להעביר את המודעה על פי מי מהתאריכים שהוסכם עליהם על פי הוראת הכניסה, אז פורשופ תוכל על פי שיקול דעתה: (א) לדחות מודעה שכזאת ולהחזיר את מי מהסכומים הרלוונטיים ששולמו מראש; או (ב) לדחות את ההרצה של מודעה שכזאת עד לחלוף תקופה סבירה של זמן לאחר (i) שחומרי הפרסום שלא עמדו בפרטים הטכניים תוקנו על ידי המפרסם, או (ii) חומרי הפרסום שהגיעו באיחור התקבלו; ובכל מקרה, פורשופ תוכל להתחיל לחייב את המפרסם בדבר הוראת הכניסה החל מהתאריך ההתחלה של הוראת הכניסה, וזאת על בסיס פרו-ראטא המתבסס על הוראת הכניסה המלאה עבור כל יום מלא שחומרי הפרסום לא התקבלו.

5. המצגים והאחריויות של המפרסם ושל הסוכנות. המפרסם וכל סוכנות הרשומה מטעמו בהוראת הכניסה, הינם אחראים ביחד ולחוד לכל אחריות המתעוררת מתוך או בקשר לכל מודעה וחומרי פרסום שסופקו על ידי המפרסם או הסוכנות שכאן ולכל חומר שאליו המשתמשים יכולים להתקשר דרך מודעה שכזאת (“התוכן המקושר”). המפרסם מציג ומתחייב כי כל חלק שהוא של המודעה, של חומרי הפרסום ושל התוכן המקושר: (א) לא יפר את זכויות היוצרים, הפטנט, סימן המסחר, סודות המסחר או זכויות הקניין האחרות, או את הזוכות לפרסום או לפרטיות; (ב) לא יפר כל חוק, פקודה או תקנה, לרבות בין השאר, חוקים ותקנות המסדירים את השליטה על הייצוא, את הפרסום הכוזב או תחרות לא הוגנת; (ג) לא ישמיץ או יוציא דיבה; (ד) לא יהיה פורנוגראפי או מגונה; או (ה) לא יכיל ווירוסים או שגרות תכנוניות דומות שהינן מזיקות; (ו) לא יכלול “ספאם”, תרמית בדואר, תרמיות של פירמידה או הזדמנויות השקעה או עצות השקעה שאינן מותרות על פי חוק; או תוכן שהינו באופן אחר לא מתאים או לא חוקי.

המפרסם משחרר את פורשופ מכל אחריות המתעוררת בשל השימוש של המפרסם במודעות ובחומרי הפרסום כפי שהדבר מותר בהסכם הזה או בהוראות הכניסה.

המפרסם מכיר בכך שפורשופ לא תידרש לפרסם כל מודעה שאינה בהתאם למדיניויות, מגבלות או פרטים שלה כפי שאלו נקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של פורשופ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפרסם מכיר בכך שהמדיניויות, פרטים או המלצות של פורשופ לא צריכים להתפרש כעצה משפטית, או כהנחיות מספקות בכדי להבטיח כי מודעות שכאלה עומדות בדין הרלוונטי. לפורשופ לא תהיה כל מחויבות לפקח או לערוך את המודעות, ופורשופ לא לוקחת על עצמה כל מחויבות, והיא שוללת את כך שיש לה כל אחריות בדבר השימוש של המפרסם או בדבר ההשמה של כל מודעה.

6. שלילת אחריות. פורשופ מספקת את השירותים על בסיס של As Is”” וכפי שהם זמינים, ואין לה אחריות מכל סוג שהוא. פורשופ שוללת כל אחריות שהיא, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, לרבות בין השאר, אחריות משתמעת בדבר הסחירות או התאמה עבור מטרה פרטיקולארית ואחריויות משתמעות המתעוררות מתוך מהלך העיסוק או מהלך הביצוע, והיא מחריגה באופן מפורש את כל האחריויות, המצגים, התנאים וכל התנאים האחרים מכל סוג שהוא המשתמעים מהחוק או מהמשפט המקובל.

7. מגבלות על האחריות. פורשופ לא תהיה אחראית בכל מקרה שהוא לכל הפסד של רווחים, לפגיעה במוניטין ו/או להפסדים דומים או להפסד או פגיעה במידע, או להפסד כלכלי טהור, או לכל הפסד, עלות, נזק, חיוב או הוצאה, בין אם הוא מיוחד, עקיף או תוצאתי, המתעורר מתוך או בקשר להסכם המפרסם הזה, לרבות כל הוראת כניסה (אפילו אם לא יעצו לפורשופ על האפשרות לגבי מי מהאמור לעיל). פורשופ לא תהיה אחראית בשום פנים ואופן כלפי המפרסם, כלפי הסוכנות או כלפי מי מהצדדים השלישיים עבור סכום שהוא גדול יותר מאשר הסכומים שפורשופ קיבלה במסגרת הוראת הכניסה הרלוונטית שלגביה אחריות שכזאת עשויה להתעורר.

8. העדר אחריות. פורשופ שוללת עד למידה המלאה המותרת על פי חוק כל אחריות בדבר המיצוב, הרמות, האיכות, או התזמון של: (i) העלויות לכל לחיצה; (ii) הלחיצה דרך תעריפים; (iii) הזמינות וההעברה של כל חשיפה שהיא; (iv) לחיצות; (v) המרות או תוצאות אחרות עבור כל מודעה; ו-(vi) הסמיכות או השמה של מודעות בתוך רשתות הפרסום שהינן בשימוש של פורשופ. המפרסם מכיר, מסכים ומקבל את הסיכון כי פעילות אסורה או לא נאותה יכולה לנבוע מצדדים שלישיים, וכל זיכוי או החזר כספי של פעילות שכזאת הוא על פי שיקול הדעת הבלעדי של פורשופ. לפורשופ לא תהיה כל אחריות לתרמית של כל צד שלישי בקשר ללחיצות, בקשר לפעולות לא נאותות אחרות או בקשר למרמה אשר עשויה להתרחש.

9. שיפוי. כל מפרסם וכל סוכנות מסכים לשפות, להגן ולא לראות את פורשופ ואת מי מהשותפים, דירקטורים, נושאי משרה, סוכנים ונציגים שלה כאחראים לכל דרישה, אחריות, הפסד, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה משפטי סביר ותשלומים) הנובעים או מתעוררים מתוך: (א) פעולות או מחדלים או הפרה של הסכם המפרסם הזה על ידי המפרסם או על ידי הסוכנות, לפי העניין (לרבות המצגים והאחריויות של המפרסם האמורות לעיל), (ב) התוכן או בכפוף לכל עניין של כל מודעה או חומרי פרסום, או (ג) כל הפרה של כל החוקים, הכללים, התקנות, ההנחיות או מדיניויות של התעשייה, אשר הינם רלוונטיים, לרבות בין השאר בקשר לכל משתמש קצה או מידע אחר שהוא יכול לאסוף, או שהוא אסף בקשר למודעות שהושמו בהתאם להוראת הכניסה.

10. בעלות. פורשופ הינה הבלעים היחידים של כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לשירותים שכאן. פורשופ שומרת על כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים, לרבות כל זכות של קניין רוחני במי ולכל החומרים שנוצרו, פותחו או סופקו על ידי פורשופ בקשר לקמפיין של המפרסם. פורשופ שומרת על כל הזכויות שלא הוענקו כאן מפורשות.

11. ההגנה על מידע. עבור המטרות של התנאים הללו “חוק ההגנה על המידע” (Applicable Data Protection Law) משמעו: (א) כל חקיקה מקומית רלוונטית המיישמת את ההוראה בדבר ההגנה על המידע; (ב) מיום ה-25 במאי 2018, הרגולציה להגנה על המידע (General Data Protection Regulation (EU 2016/679), אשר ייקרא יחד עם ובכפוף לכל חקיקה שחלה בבריטניה אשר מספקת פרטים או הגבלות בדבר הכללים של הרגולציה להגנה על המידע; (ג) כל חקיקה מקומית רלוונטית אשר גוברת או מחליפה החל מתאריך היישום על הרגולציה להגנה על המידע במדינה או בטריטוריה, או שמיישמת את הרגולציה הזאת כאילו היא היוותה חלק מכל חקיקה מקומית רלוונטית; ו-(ד) כל חוק אחר שחל בדבר ההגנה על המידע או על הפרטיות בכל מחוז שיפוט. פורשופ והמפרסם מסכימים לציית לתניות הרלוונטיות של הדינים שחלים בדבר ההגנה על המידע. המפרסם מתחייב כי הוא השיג וישיג את כל ההסכמות הרלוונטיות (בהתאם לכל דין שחל, לרבות חוק ההגנה על המידע) בקשר לכל מידע אישי שנשלט על ידי המפרסם או עובד על ידי פורשופ בהתאם להסכם הזה.

12. שונות. הסכם המפרסם הזה, לרבות התניות והתנאים של המפרסם והוראות הכניסה הקשורות לכך, קובע את כלל ההסכם בין הצדדים והוא גובר על כל הסכם והבנה קודמים בין הצדדים בקשר לנושא שכאן, בין אם הסכם קודם שכזה או הבנה קודמת שכזאת נערך בכתב או בעל פה. רק נספח שנחתם על ידי שני הצדדים יוכל לשנות זאת. הסכם המפרסם שכאן יוסדר ויפורש בהתאם לחוקים של מדינת ישראל. המפרסם ופורשופ מסכמים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במדינת ישראל. אם כל תניה בהסכם המפרסם שכאן תיחשב להיות בלתי-תקפה או בלתי אכיפה בשל כל סיבה שהיא, התניות הנותרות תמשכנה להיות בתוקף מלא מבלי שהן תיפגענה או תוקפן יתבטל בכל צורה שהיא.